Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

V0089014/2 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op de RWZI Leuven

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Herman Du Mong
Telefoon
+32 34504903
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369023

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

V0089014/2 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op de RWZI Leuven

Referentienummer: AQFINFRA-V0089014/2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

V0089014/2 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op de RWZI Leuven.Onderhavige aanneming houdt de volgende werken in op de RWZI Leuven:- Het leveren, plaatsen en aansluiten van 2 nieuwe surpressoren met frequentiesturing ter vervanging van 2 bestaande surpressoren (eveneens frequentiegestuurd).- Het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische kabels.- Bouwkundige aanpassingen voor het kunnen plaatsen van de nieuwe surpressoren (o.a. het aanpassen van sokkels).- Aanpassingswerken aan het luchtleidingwerk, aan/afvoerroosters, … in het surpressorengebouw.- Tijdelijk in dienst nemen van een huurinstallatie (surpressor).- …

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507451

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘V0089014-1 HA Terechtwijzend bericht 2')