GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatif

Oproep tot aanvraag tot deelneming - EVERGEM - BS Het Molenschip - nieuwbouw basisschool en internaat - Design & Build

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
GO!
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Heidi De Jaeger
Telefoon
+32 27909570
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - EVERGEM - BS Het Molenschip - nieuwbouw basisschool en internaat - Design & Build

Referentienummer: GO!-PPP095-3993/0009/GO/21502-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214210 - Bouwen van basisschool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512602

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183287

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende artikels uit de selectieleidraad werden aangepast (zie bijlage opgeladen 3993_rectificatie_1.pdf 3.5.3.1 Technische bekwaamheid Aannemer 3.5.3.2 Technische bekwaamheid Ontwerper