Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Avis de marché – secteurs spéciaux

Besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervangen spoorbevestiging

Bij 5 metalen spoorbruggen over kanalen wordt het systeem van rechtstreekse bevestiging op houtstukken vervangen door een nieuw concept met metalen profielen. 4 van deze bruggen worden volledig herschilderd waarbij de oude loodhoudende verflagen volledig worden verwijderd.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-04-2020
Publicatiedatum
17-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen Hoeben
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-