STADSBESTUUR MESEN
Avis de marché

TOEGANKELIJK MAKEN KERKTOREN MESEN ALS TOERISTISCH UITKIJKPUNT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
STADSBESTUUR MESEN
Nationaal identificatienummer
0464.946.239_535299
Postadres
MARKT 22
Plaats
MESEN
Postcode
8957
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Florissoone
Telefoon
+32 57221712
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://[email protected]

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353903

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
DEMEYERE J & A BVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Veldstraat 71
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alex Demeyere
Telefoon
+32 56218136
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://[email protected]
Adres van het kopersprofiel
http://[email protected]

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353903

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TOEGANKELIJK MAKEN KERKTOREN MESEN ALS TOERISTISCH UITKIJKPUNT

Referentienummer:   DEMEYERE ARCHITECTEN-DOS.NR.03.03.19-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

TOEGANKELIJK MAKEN KERKTOREN MESEN
ALS TOERISTISCH UITKIJKPUNT

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE253 - Arr. Ieper

Voornaamste plaats van uitvoering:   Featherstonplein te 8957 Mesen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

TOEGANKELIJK MAKEN KERKTOREN MESEN ALS TOERISTISCH UITKIJKPUNT

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Alle documenten worden gratis digitaal over gemaakt na aanvraag per brief of mail. 150,00 euro (incl. BTW 21%) voor een papieren dossier

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van
17 juni 2016 betreffende Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte
uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de
facultatieve uitsluitingsgronden.
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem
van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van
documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met
name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische
weg.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
- Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB
van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten relevant voor de opdracht van de
uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) voor de leiding van de renovatiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of
getuigschriften per verantwoordelijke voor de leiding van de renovatiewerkzaamheden;
2. Een lijst (min. 2 – max 5) van de voornaamste gelijkaardige werken, uitgevoerd tijdens de
laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Deze getuigschriften bevatten:
a) het bedrag van de werkzaamheden;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) een duidelijke weergave of deze werkzaamheden volgens de regels van de kunst en op
een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met
vermelding van de onderaannemer(s);
e) de in onderaanneming uitgevoerde werkzaamheden;
f) het verslag van het verloop van de werkzaamheden;
g) de processen-verbaal van de oplevering van de werkzaamheden;
3. Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet
deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de
uitvoering van de renovatiewerkzaamheden en diensten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D1, F2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   25-10-2019

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen - Afdeling Ieper
Postadres
-
Plaats
Ieper
Postcode
8900
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019