Kanal Stichting
Rectificatif

Binnenontmanteling van uitrustingen en voorzieningen van de voormalige Citroëngarage

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kanal Stichting
Nationaal identificatienummer
0682473786
Postadres
Willebroekkaai 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Géraldine de Brouwer
Telefoon
+32 491624547
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kanal.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Binnenontmanteling van uitrustingen en voorzieningen van de voormalige Citroëngarage

Referentienummer: K-18

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111300 - Demontagewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528250

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§3
In plaats van:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg
Te lezen:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het hierboven vermelde adres

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§1
In plaats van:
Eventuele minimumeisen : -
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Een verzekeringsbewijs voor professionele risico's in verband met de werkzaamheden aan dit contract voor een minimum dekkingsbedrag van 500.000 EUR

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§2
In plaats van:
Eventuele minimumeisen :-
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Het bewijs leveren van een jaaromzet van ten minste 500.000 euro voor elk van de laatste drie jaar

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§1
In plaats van:
Eventuele minimumeisen : -
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Ten minste één relevante referentie hebben met betrekking tot de huidige werkzaamheden in termen van omvang (gebouw of terrein van meer dan 20.000m²) en bedrag (min. 250.000 EUR ).

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§2
In plaats van:
Eventuele minimumeisen : -
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Beschikken over een geldige milieumanagementcertificering (bv. ISO 14001) of een relevante dienstreferentie waarin milieubeheermaatregelen zijn geïmplementeerd en nauwkeurig beschrijven hoe deze referentie relevant is voor de uitvoering van dit opdracht (aandeel van recycling en/of hergebruik, selectieve sortering, type transport, enz...).

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§3
In plaats van:
Eventuele minimumeisen : -
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Het aandeel van de onderaanneming mag niet meer bedragen dan 50% van de waarde van het werk. De inschrijver blijft in ieder geval als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht tegenover de aanbestedende dienst.

Overige nadere inlichtingen

-