SOLVA
Rectificatif

PPS woonproject Eilandpark

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
SOLVA
Nationaal identificatienummer
0200.305.493_528301
Postadres
Gentsesteenweg 1b
Plaats
Vlierzele
Postcode
9520
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nathalie Steenhaut
Telefoon
+32 53646521
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.so-lva.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371447

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PPS woonproject Eilandpark

Referentienummer: SOLVA-Eilandpark-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA kreeg van de gemeente Sint-Lievens-Houtem de opdracht tot het ontwikkelen van de site Eilandpark. Het is de wens van de gemeente dat een kwalitatief hoogstaand project gerealiseerd wordt met de nadruk op ruimte voor wonen. Daarnaast dient een beperkt publiek programma gerealiseerd te worden, met name een uitbreiding van de aanpalende gemeentelijke sporthal.Om dit te realiseren zijn het gemeentebestuur en SOLVA op zoek naar een private partner die instaat voor de ontwikkeling. Tussen SOLVA en de nog aan te duiden private partner zal een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten worden in de zin van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking.De af te sluiten PPS-overeenkomst is voorwaardelijk in de zin dat deze is gekoppeld aan een realisatieverplichting in hoofde van de gekozen private partner voor de ontwikkeling, dus met het doel én onder de voorwaarde er een private ontwikkeling op te realiseren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510985

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragenlijst met antwoorden