Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Rectificatif

70/11/0/19/001Technologische migratie van de tunnel-technische installaties van Antwerpen Noord-Zuid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_514137
Postadres
De Keyserlei 58-60 bus 132
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2462675
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342910

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

70/11/0/19/001Technologische migratie van de tunnel-technische installaties van Antwerpen Noord-Zuid

Referentienummer: I-ICT.33A-7011019001-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221240 - Bouwen van tunnels

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op de vervanging, integratie en uitbreiding van de beveiligingsinstallaties van de spoortunnel Antwerpen Noord-Zuid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528014

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 179-437211

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
01-10-2019 14:00
Te lezen:
31-10-2019 14:00

Overige nadere inlichtingen

-