Directie Vervoerinfrastructuur
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

4.4.26.3. - Sociale woningbouwcomplex "Linné-Planten" en gemeentelijke crèche - Asbestverwijdering en Passieve renovatie en constructie - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Onderhavige overheidsopdracht heeft als voorwerp de werken, de levering, het vervoer, de arbeid en alle realisatiemiddelen met betrekking tot de passieve renovatie van 50 sociale woningen, de bouw van een passief kinderdagverblijf voor 36 kinderen en de aanleg van een openbaar park.
Onderhavig bijzonder bestek, met inbegrip van alle documenten waaruit het bestaat, beschrijft het bouwwerk dat moet worden uitgevoerd. De opdracht omvat evenwel ook alle werken, leveringen en diensten die nodig zijn, evenals alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot de volledige en perfecte afwerking van het bouwwerk - zelfs degene die niet uitdrukkelijk zouden beschreven zijn.
Het project maakt deel uit van de laureaten van de projectoproep ‘Voorbeeldgebouwen’, die in 2012 door het BIM werd georganiseerd. Dat impliceert dat de verbintenissen moeten worden nageleefd die werden aangegaan in het kandidatuurdossier op het vlak van onder meer het energieverbruik en de benadering van duurzaam bouwen.
De opdracht omvat 2 verschillende loten: in de zin van artikel 3, 22° van de Wet van 15 juni 2006:
- Lot 1: Asbestverwijdering
Er werd een asbestinventaris (toegevoegd aan het bijzonder bestek, beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be) opgesteld met een overzicht van de verschillende types asbest die in de 2 te renoveren gebouwen werden aangetroffen, op basis waarvan de verschillende posten van de meetstaat konden worden omschreven.
Een aantal werken met betrekking tot de asbestverwijdering zullen in afgescheiden werkzones moeten worden uitgevoerd. Andere posten voorzien een verwijdering met eenvoudige behandeling.
- Lot 2: Passieve bouw en renovatie
Het project voorziet de renovatie van 2 woongebouwen die rug aan rug zijn opgesteld in 2 parallelle straten, waaronder een « benedenverdieping+5 » en een «benedenverdieping+13 » gelegen respectievelijk op Plantenstraat nr. 94-96 en Linnéstraat nr. 95.
De renovatie volgens de passiefstandaard van die gebouwen voorziet (onder meer) een volledige herbekleding van de gevels en een ingrijpende herinrichting van de woningen. Dit impliceert ingrijpende sloopwerken en een nieuwe technische installatie.
Het project voorziet eveneens de constructie van een passief kinderdagverblijf op het terrein tussen de twee voornoemde gebouwen. Het groene dak en de glooiing van het kinderdagverblijf zal een visuele continuïteit ten opzichte van het park vormen.
In de ruimte tussen de 2 gebouwen die moeten worden gerenoveerd, bevindt zich momenteel een ondergrondse parkeergarage. De plaat boven die parkeergarage zal worden gesloopt en opnieuw opgebouwd als groen en beplant dak dat op hetzelfde niveau als het kinderdagverblijf het openbare park zal vormen.
De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of twee percelen (= loten), onder voorbehoud de voorwaarden betreffende de kwalitatieve selectie van elk perceel in te vullen.
Overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor slechts één lot te gunnen en eventueel te beslissen het andere lot op te nemen in een of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden geplaatst.

Publicatiedatum
26-09-2013
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45112711 - Landschappelijk ontwerp voor parken
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
Art. 70. In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° Ofwel:
Voor perceel 1:
Naast zijn erkenning door de Federale Openbare Dienst Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de uitvoering van sloopwerken en asbestverwijdering vermeld in artikel 58 van de administratieve clausules van onderhavige opdracht, voegt de inschrijver voor lot 1 (Asbestverwijdering) aan zijn offerte het bewijs toe van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 4).
Voor perceel 2:
De inschrijver voor perceel 2 (Renovatie en passiefbouw) voegt aan zijn offerte het bewijs toe van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 8) voor de werken opgenomen in perceel 2 - renovatie en passiefbouw;
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in 1° kan aantonen.
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken.
Art. 74. Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Te lezen
Art. 70. In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° Ofwel:
Voor perceel 1:
Naast zijn erkenning door de Federale Openbare Dienst Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de uitvoering van sloopwerken en asbestverwijdering vermeld in artikel 58 van de administratieve clausules van onderhavige opdracht, voegt de inschrijver voor lot 1 (Asbestverwijdering) aan zijn offerte het bewijs toe van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) of D4 (afbraak- en verwijderingswerken van asbest en/of materialen die asbest bevatten) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 4).
Voor perceel 2:
De inschrijver voor perceel 2 (Renovatie en passiefbouw) voegt aan zijn offerte het bewijs toe van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 8) voor de werken opgenomen in perceel 2 - renovatie en passiefbouw;
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in 1° kan aantonen.
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken.
Art. 74. Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Eventueel vereiste minimumeisen
In plaats van
Voor perceel 1: erkenning door de Federale Openbare Dienst Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de uitvoering van sloopwerken en asbestverwijdering in overeenstemming met het K.B. van 26/04/2009, tot wijziging van het K.B. van 28/03/2007 betreffende de erkenning van de ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen + erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 4).
Voor perceel 2: erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 8).
Te lezen
Voor perceel 1: erkenning door de Federale Openbare Dienst Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de uitvoering van sloopwerken en asbestverwijdering in overeenstemming met het K.B. van 26/04/2009, tot wijziging van het K.B. van 28/03/2007 betreffende de erkenning van de ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen + erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) of D4 (afbraak- en verwijderingswerken van asbest en/of materialen die asbest bevatten) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 4).
Voor perceel 2: erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D (algemene bouwaannemingen) en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (door de aanbestedende overheid geschat op klasse 8).
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
01-10-2013 11:00
Te lezen
10-10-2013 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
01-10-2013 11:00
Te lezen
10-10-2013 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
01-10-2013 11:00
Te lezen
10-10-2013 11:00

Overige nadere inlichtingen

De inschrijvers dienen kennis te nemen van terechtwijzend bericht nr 2 ('Erratum 2_Avis rectificatif 2_Terechtwijzend bericht 2.pdf') en van de aanvulling bij de asbestinventaris ('Erratum 2_Aanvulling asbestinventaris.pdf'). Terechtwijzend bericht nr 2 en de aanvulling bij de asbestinventaris zijn gratis on-line beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be.