Kliniek Sint-Jan
Rectificatif

Speciale technieken – HVAC – Sanitair

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kliniek Sint-Jan
Nationaal identificatienummer
0409.890.128_26431
Postadres
Kruidtuinlaan, 32,
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 28910804
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371784

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371784

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Speciale technieken – HVAC – Sanitair

Referentienummer: Clinique Saint Jean-ST-JEAN-2019-PP HVAC-Lot 01-PO.-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Vervanging van de stookketels en aanpassing van de collectoren; vervanging van de sanitaire warmwaterproductie en aanpassing van de collectoren; modernisering van de ijswaterproductie en aanpassing van de collectoren op de site Kruidtuin van de Kliniek Sint Jan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511426

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
19-05-2020 11:00
Te lezen:
19-05-2020 11:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
19-05-2020 11:00
Te lezen:
19-05-2020 11:30

Overige nadere inlichtingen

bestek beschikbaar