Elsene
Avis de marché

HET AANBRENGEN VAN GRONDMARKERING OP DE OPENBARE WEGEN VAN DE GEMEENTE ELSENE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Elsene
Nationaal identificatienummer
0207.401.341_22835
Postadres
Elsensesteenweg, 168
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Olivier De Klerck
Telefoon
+32 2/5156361
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ixelles.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341933

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341933

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Het College van buurgemeester en schepenen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Elsensesteenweg 168
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.ixelles.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

HET AANBRENGEN VAN GRONDMARKERING OP DE OPENBARE WEGEN VAN DE GEMEENTE ELSENE

Referentienummer:   Gemeente Elsene-2019-170-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het aanbrengen van grondmarkering op de openbare wegen van de gemeente Elsene.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Markeringen (uitgezonderd parkeerzones)

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Elsene

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het aanbrengen van grondmarkering op de openbare wegen van de gemeente Elsene.
De markeringswerken omvatten:
1. Verwijderen van de bestaande markeringen door zandstralen/wegbranden;
2. Voorafgaande werkzaamheden (borstelen, grondig reinigen van de ondergrond);
3. Traceren;
4. Leveren en aanbrengen van reflecterende witte en rode verf volgens lijst;
5. Bestrooiing;
6. Leveren en aanbrengen van thermoplastische markering, met inbegrip van schoonmaken, borstelen eventueel drogen van de oppervlakken;
7. Alle werken, leveringen en diensten aangeduid op de verschillende documenten, en alle nodige bijkomende leveringen en werken om een absoluut volledig werk af te leveren, die beantwoorden aan de normale bestemming van het werk.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   1 keer verlengd worden voor een periode van 2 jaar zonder dat de volledige looptijd, met inbegrip van de verlenging, meer bedraagt dan vier jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Markering van parkeerzones

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233270 - Schilderen van markering op parkeerterrein

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Elsene

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het aanbrengen van grondmarkering op de openbare wegen van de gemeente Elsene.
De markeringswerken omvatten:
1. Verwijderen van de bestaande markeringen door zandstralen/wegbranden;
2. Voorafgaande werkzaamheden (borstelen, grondig reinigen van de ondergrond);
3. Traceren;
4. Leveren en aanbrengen van reflecterende witte en rode verf volgens lijst;
5. Bestrooiing;
6. Leveren en aanbrengen van thermoplastische markering, met inbegrip van schoonmaken, borstelen eventueel drogen van de oppervlakken;
7. Alle werken, leveringen en diensten aangeduid op de verschillende documenten, en alle nodige bijkomende leveringen en werken om een absoluut volledig werk af te leveren, die beantwoorden aan de normale bestemming van het werk.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   1 keer verlengd worden voor een periode van 2 jaar zonder dat de volledige looptijd, met inbegrip van de verlenging, meer bedraagt dan vier jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Perceel 1:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bijgevolg voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 2 of hoger, ondercategorie C3.
De offerte moet vermelden:
- ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De aanbestedende overheid zal dit zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (TELEMARC).
- ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.
- ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.
Perceel 2:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bijgevolg voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 1 of hoger, ondercategorie C3.
De offerte moet vermelden:
- ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De aanbestedende overheid zal dit zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (TELEMARC).
- ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.
- ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
Klasse 2 tot 275.000,00 EUR
Onder categorie C3
Perceel 2:
Klasse 1 tot 135.000 EUR
Ondercategorie C3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-10-2019

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   5

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Er worden geen elektronische communicatiemiddelen opgelegd voor deze opdracht.
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 maakt de aanbestedende overheid gebruik van de overgangsbepalingen tot en met 31 december 2019, d.w.z. ervoor kiezen om in een plaatsingsprocedure niet, of niet uitsluitend, gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen.
De communicatiemiddelen waarvan gebruik wordt gemaakt voor het uitwisselen van informatie, het plaatsen en het uitvoeren van de opdracht, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, worden dus enkel per post of via een andere geschikte vervoerder gestuurd (Elsensesteenweg 168 – 1050 Elsene).
Voor informele communicatie met de contactpersonen is het gebruik van e-mail of fax toegestaan.
De offertes moeten op papier opgemaakt worden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Indiening van een beroep tot nietgverklaring, eventueel vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019