Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven)
Rectificatif

Afbraak en vernieuwing van verwarming in de kerk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven)
Nationaal identificatienummer
0211.196.516_23300
Postadres
tervuursesteenweg 78
Plaats
Heverlee (Leuven)
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
guido empereur
Telefoon
+32 477676734
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351299

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351299

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak en vernieuwing van verwarming in de kerk

Referentienummer: Onbevlekt Hart van Maria-CVGAS01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Verwarming; afbraak oude gasketel Plaatsen nieuwe gas(vloer)ketel met verwarmingsputten en klassieke plaatradiatoren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-526505

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
zie bestek: kwalitatieve selectie criteria par 1.3.2. voorafgaand plaatsbezoek is verplicht - enkele werkdagen voroaf aan te vragen via 0477/67.67.34 of [email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
zie bestek: kwalitatieve selectie criteria par 1.3.2. voorafgaand plaatsbezoek is verplicht - enkele werkdagen voroaf aan te vragen via 0477/67.67.34 of [email protected]

Overige nadere inlichtingen

dit betreft geen wijziging - eerder een benadrukken van de kwalitatieve selectie criteria par 1.3.2. voorafgaand plaatsbezoek is verplicht - enkele werkdagen voroaf aan te vragen via 0477/67.67.34 of [email protected]