Infrabel - Asset Management - Area Center
Avis de marché – secteurs spéciaux

57/53/1/20/008 Onderhoudswerken van kunstwerken zonder behulp van spoorgebonden materieel in de zone Zuid Area Center.

Onderhoudswerken van kunstwerken zonder behulp van spoorgebonden materieel in de zone Zuid Area Center.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
• technische onderhoudswerken aan kunstwerken, steunmuren en duikers;
• dringende interventies


Datum van verzending van deze aankondiging
01-04-2020
Publicatiedatum
01-04-2020
Deadline
25-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Asset Management - Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nathalie Dannau
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning der aannemers: categorie E, klasse 1 of hoger