cvba ONS ONDERDAK
Rectificatif

Ieper Acacialaan, Viooltjeslaan, Berkenwijk - dakrenovatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba ONS ONDERDAK
Nationaal identificatienummer
0405.501.570
Postadres
Ter Waarde 65
Plaats
Ieper
Postcode
8900
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Peter Pillen
Telefoon
+32 57219220
E-mail
[email protected]
Fax
+32 57219203

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onsonderdak.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ieper Acacialaan, Viooltjeslaan, Berkenwijk - dakrenovatie

Referentienummer: ONS ONDERDAK-PPP0L5-137/9004/2019/0371-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527938

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

inschrijvingsformulier I2017 zat niet bij bestek.