Woonhaven Antwerpen
Rectificatif

Vervanging van 44 liften - Woonhaven Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jan Denucéstraat 23
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Guy Smeulders
Telefoon
+32 32136767
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32136790

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woonhaven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervanging van 44 liften - Woonhaven Antwerpen

Referentienummer: 2019/0/1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45313100 - Installeren van liften

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-526703

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het veiligheids- en gezondheidsplan fase ontwerp werd toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.