GAN - Technische Dienst
Rectificatif

OPENBARE AANBESTEDING VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP DE HERINRICHTING VAN DE KLEEDKAMERS EN SANITAIRE RUIMTES VAN DE SITE NOH

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27787326
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352918

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPENBARE AANBESTEDING VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP DE HERINRICHTING VAN DE KLEEDKAMERS EN SANITAIRE RUIMTES VAN DE SITE NOH

Referentienummer: ST (ARP)-19/1716-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft de volledige herinrichting van de kleedkamers en sanitaire ruimtes van de site NOH van het Agentschap, gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 80 te 1120 Brussel als voorwerp.De opdracht zal de duur hebben die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken, te dateren vanaf de melding van de opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528619

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De volgende meetstaten werden aangepast : 1. Meetstaat architectuur : -31.11.2: Hoeveelheden toegevoegd: 15 stukken. 2. Meetstaat elektriciteit : -Hoofdstukken 7 en 8: Correctie van de type van hoeveelheden tot forfaitaire hoeveelheden in het nederlands. 3. Meetstaat sanitaire : -2.2.1: DN 15 en DN 20: afgeschafte lijnen; -2.2.4 : DN 25: afgeschafte lijn en correctie van de DN nummers tussen de NL en FR versies; -2.4.2 : DN 15: afgeschafte lijn; -11.1.1 : DN 63, DN 75, DN 160 : afgeschafte lijn en correctie van de DN nummers tussen de NL en FR versies; -5.5.1 : Type van hoeveelheden toegevoegd QF/FH en van de eenheden : per stuk. 4. Meetstaat HVAC: -2.3.1 : DN40 toegevoegd in het NL versie; -12.1.1: Afgeschafte lijn.