De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatif

Kanaal Bossuit-Kortrijk te Harelbeke. Kaaimuren Devamix.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Dries Depreeuw
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367478

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kanaal Bossuit-Kortrijk te Harelbeke. Kaaimuren Devamix.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-16EGGE1540-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het bouwen van een nieuwe kaaimuur, baggerwerken en plaatsen van oever- en bodembescherming aan de bestaande kaaimuur. De nieuwe kaaimuur dient gerealiseerd te worden opwaarts de brug van de N391 op het Kanaal Bossuit-Kortrijk te Harelbeke, aanpalend aan het laguneringsveld van Devamix nv. De bestaande kaaimuur ligt afwaarts tussen de Beneluxbrug en de brug van de N391.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-505654

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089025

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De bijlagen bij dit verbeteringsbericht nr. 3 zijn te downloaden via E-Notification.