Parkeersagentschap
Rectificatif

Overheidsopdracht voor werken P+R Stalle: Ontwerp, uitvoering en financiering van een parking met verdiepingen in Ukkel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Parkeersagentschap
Nationaal identificatienummer
0833.260.781_28411
Postadres
Gasthuisstraat 31
Plaats
Brussel
Postcode
1910
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Verraes
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://parking.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344293

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken P+R Stalle: Ontwerp, uitvoering en financiering van een parking met verdiepingen in Ukkel

Referentienummer: ASR-PB.A19/462-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45213312 - Bouwen van parkeergarage

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft tot doel het ontwerp, de uitvoering en de financiering van de werken voor de bouw van een parkeergebouw met verdiepingen (G+3 met een toegankelijk groen dak) met 750 plaatsen voor auto's, op een site van ongeveer 19.323 m² in de gemeente Ukkel, tussen de Stallestraat en de Sterstraat (zie bijlage 2). Het gebouw en de structuur moeten zodanig ontworpen zijn dat het mogelijk is om de het groen dak om te vormen in een bijkomende parking en de bouw van een nieuwe verdieping voor de aanleg van het groen dak. Deze verhoging moet mogelijk zijn om een capaciteit te bereiken van ongeveer 1000 parkeerplaatsen wanneer dit nodig mocht blijken gezien het gebruik van de parking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527433

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 177-430003

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Dit betreft een precisie in verband met de termijnen in het voorwerp van de opdracht