citydev
Rectificatif

Overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site Munthofstraat 137-139 in Sint-Gillis met herinrichting van het Park Coenen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
citydev
Nationaal identificatienummer
0215.984.554_29111
Postadres
Gabrielle Petitstraat 6
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Meneer Saïd Ben Sellam
Telefoon
+32 4225072
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.citydev.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369982

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site Munthofstraat 137-139 in Sint-Gillis met herinrichting van het Park Coenen

Referentienummer: citydev-770101 MT-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht gaat precies over :-de bouw, op de voormalige Renaultsite (Munthofstraat 139), van een gebouw bestaande uit een kinderdagverblijf met 28 plaatsen die tussen de begane grond en het tuinniveau van het gebouw moet worden ingericht en 7 appartementen die op de bovenste verdiepingen moeten worden gebouwd ;-de volledige verbouwing van de eengezinswoning in de Munthofstraat 137 tot 2 woningen.De opdracht heeft tevens betrekking op :-de herinrichting van het Park Coenen, dat momenteel alleen toegankelijk is vanuit de Coenenstraat 13 ;-de creatie, vanaf de Munthofstraat en via de nieuwbouw, van een publieke toegangsgang met een ingangsportaal naar het Park Coenen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508789

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijzonder bestek - deel stabiliteit «Bouw van een kinderdagverblijf en 7 woningen» : artikels 1.3.3, 1.3.4, 1.3.4.1, 1.3.4.5