Stad Ronse
Rectificatif

Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting KSK Ronse - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Ronse
Nationaal identificatienummer
BE 0207.460.432
Postadres
Grote Markt 12
Plaats
Ronse
Postcode
9600
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marthe Denert
Telefoon
+32 55232759
E-mail
[email protected]
Fax
+32 55232718

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ronse.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting KSK Ronse - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: G243.B

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212200 - Bouwen van sportfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-509169

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De technische bepalingen zijn aangepast. Post 22 in de meetstaat is opgesplitst in twee posten. Het technisch verslag en de conformverklaring zijn toegevoegd. Een bijkomende toelichting is toegevoegd naar aanleiding van vragen tijdens het plaatsbezoek.