Steenmeijer Architecten bvba
Rectificatif

Herinrichting Crypte

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Steenmeijer Architecten bvba
Nationaal identificatienummer
0823.283.045_524312
Postadres
Kleine Pieter Potstraat 21
Plaats
Kleine Pieter Potstraat 21
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Jacobs
Telefoon
+32 32252640
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.steenmeijer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368081

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting Crypte

Referentienummer: Steenmeijer Architecten bvba-0903_003_4040_L-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting Crypte onder het koor van de Sint-Pauluskerk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-506686

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden.