Stad Waregem
Rectificatif

't Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Waregem
Nationaal identificatienummer
BE 0207 433 708
Postadres
Gemeenteplein 2
Plaats
Waregem
Postcode
8790
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer yves bonassi
Telefoon
+32 56621292
E-mail
[email protected]
Fax
+32 56621223

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.waregem.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

't Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking

Referentienummer: 2020/020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508418

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
21-04-2020 14:00
Te lezen:
26-05-2020 14:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
21-04-2020 14:00
Te lezen:
26-05-2020 14:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 26 mei 2020, 14.00. Wijziging van datum opening van de offertes naar dinsdag 26 mei 2020, 14.00.