Stad Oudenaarde
Avis de marché

Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Oudenaarde
Nationaal identificatienummer
BE 0308.252.043
Postadres
Tussenmuren 17
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Eddy Surmont
Telefoon
+32 55335136
E-mail
[email protected]
Fax
+32 55301345

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.oudenaarde.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Facility
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Tussenmuren 17
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ellen Cayman
Telefoon
+32 55460611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.oudenaarde.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/6134/03/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen)

Referentienummer:   W61342020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij bij de opmaak van zijn offerte een goed inzicht bekomt in de techniciteit van de opdracht, inclusief deze met betrekking tot de gebouwen waarop de installatie dienen te gebeuren.
Het voorwerp van deze opdracht is het leveren, plaatsen en indienststellen van PV-installaties in en op de hierna volgende gebouwen:
Stedelijke gebouwen:
1. Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14
2. Cultureel centrum De Woeker, Woeker 3
Gebouwen OCMW:
3. Groep van Assistentiewoningen Leupeheem, Ronseweg 32
4. Woonzorgcentrum Meerspoort/Sociaal Huis, Meerspoort 30
5. Woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 117

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   5

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   70

Kostencriterium - Naam:   Onderhoud  / Weging:   5

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   5

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (De aanbieder biedt optioneel een onderhouds- en monitoring contract aan voor 3 jaar stilzwijgend jaarlijks verlengbaar. Hierin zit actieve monitoring, opvolging, service en onderhoud om de installatie in werking en het rendement van de installatie maximaal te houden. De aanbieder zal hiervoor apart een prijs aanreiken uitgedrukt per KWp geïnstalleerd vermogen en per jaar. Hij maakt tevens een totalisatie van deze bedragen. Bij de gunning wordt beslist of al dan niet tot het afsluiten van het onderhoudscontract wordt overgegaan. De inhoud en de voorwaarden van het onderhoudscontract dienen te worden gedocumenteerd in de offerte. Documenten en gegevens die met de offerte moeten gegeven worden: De inschrijver maakt een aparte offerte voor een 3-jarig onderhoudscontract en documenteert de inhoud, de voorwaarden, de onderhoudsfrequenties en de interventietijden van het onderhoudscontract.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een door een bedrijfsrevisor of financiële instelling afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

1. Elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste 400.000 EUR bedraagt. En voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit aantonen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het voorleggen van referenties betreffende de uitgevoerde gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum, de publiek- of privaatrechtelijke instanties waar zij werden uitgevoerd, de gegevens van een contactpersoon (naam, telefoonnummer en e-mail) het totaal vermogen per installatie in kWp, het aantal PV-panelen per installatie en een beknopte omschrijving van de opracht.
2. De bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, vereist voor de uitvoering van de aannemingswerken, desgevallend aangevuld met de erkenningen als aannemer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de Opdracht zullen worden ingezet.

Eventuele minimumeisen:

1. Van de voormelde lijst dienen minimum 8 zonnepaneelinstallaties uitgevoerd te zijn met een vermogen van minimum 250 kWp per installatie. Desgevallend voegt de inschrijver ook een lijst bij van geplaatste installaties met een vermogen lager dan 10 kWp. De inhoud van de lijst is dezelfde als deze van de 8 hierboven vermelde installaties.
2. -
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 3
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   19-05-2020

Plaatselijke tijd:   14:15

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   16-09-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   19-05-2020

Plaatselijke tijd:   14:15

Plaats:   Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde (de elektronische opening van de offertes heeft plaats op de 3de verdieping)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist:
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op dinsdag 05 mei 2020 of woensdag 06 mei 2020, telkens om 09.30 uur. De exacte datum wordt bepaald door het bestuur.
De samenkomst wordt voorzien in zaal De Rijtmeersen, Sociaal Huis, 2de verdieping, Meerspoort 30 te Oudenaarde.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-04-2020