vzw Lohrangrin
Rectificatif

Sport-, toneel-, muziekzaal Steinerschool Lohrangrin

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Lohrangrin
Nationaal identificatienummer
0424.635.514_617322
Postadres
Boomsesteenweg 94
Plaats
Wilrijk
Postcode
2610
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eline de Bruin
Telefoon
+323 2882830
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.lohrangrin.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369618

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sport-, toneel-, muziekzaal Steinerschool Lohrangrin

Referentienummer: vzw Lohrangrin-13020A-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Ten zuiden van Antwerpen, in het Hof Van Mols naast de Boomsesteenweg/A12, situeert zich Steinerschool Lohrangrin. De school is momenteel gehuisvest op drie naastliggende percelen in voormalig residentiële gebouwen: het kasteel, de villa, de hoeve en de schuur. De aanbestedingsopdracht bestaat uit het afbreken van de schuur met het bijhorende toiletgebouw en het opbouwen van een nieuw schoolgebouw op dezelfde plaats. Het nieuwe schoolgebouw zal bestaan uit een zaal voor sport, muziek en toneel op niveau 1, 3 kleuterklassen en ondersteunende functies op niveau 0. Hierbij wordt gevraagd het gelijkvloers casco met chape en pleister af te werken en niveau 1 volledig afgewerkt te voorzien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508346

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-04-2020 10:00
Te lezen:
08-05-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-04-2020 10:00
Te lezen:
08-05-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

-