Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Avis de marché – secteurs spéciaux

DOM-036-16-000-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Zevenster te De Pinte

Riolerings- en wegeniswerken in de Zevenster te De Pinte

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Deadline
20-11-2019
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: C, C1 en/of E1