Avis de marché - secteurs spéciaux

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie toplaag asfalt en renovatie van enkele spooroverwegen – Vosseschijnstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
25-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Volgende werken worden voorzien in het bestek:
- vernieuwen van de toplaag asfalt;
- lokaal vernieuwen van onderlagen asfalt;
- het renoveren van enkele spooroverwegen;
- het opbreken van 2 spooroverwegen van buiten dienst gestelde spoorlijnen;
- het lokaal herplaatsen of vervangen van lijnvormige elementen;
- het plaatselijk herstellen of aanpassen van fietspaden;
- het lokaal aanpassen van bermen
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5
truck tower-crane sharing