Avis de marché

Aanleg fietspad, RWA- en DWA-riolering Gruitroderlaan N771

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
03-11-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Maaseik | 3680 Maaseik, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Rene Hindrikx
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Voorbereidende werken, opbraak van wegenis, lijnvormige elementen, riolering,..., aanleg van DWAleidingen, aanleg van RWA-leidingen, aanleg van inspectieputten, huis- en slokkeraansluitingen, aanleg van bitumineuze verharding en betonstraatstenen, aanleg van fietspaden in cementbeton, aanleg van lijnvormige elementen, groenaanleg van bomen
Description
Description
Voorbereidende werken, opbraak van wegenis, lijnvormige elementen, riolering,..., aanleg van DWAleidingen, aanleg van RWA-leidingen, aanleg van inspectieputten, huis- en slokkeraansluitingen, aanleg van bitumineuze verharding en betonstraatstenen, aanleg van fietspaden in cementbeton, aanleg van lijnvormige elementen, groenaanleg van bomen
Durée
290 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
Codes de région (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Verklaring betaling loonschulden
Au minimum
1. Artikel 35/6/3, § 1 van de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers (hierna: Loonbeschermingswet) stelt het volgende:
“1. De opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die
tewerkgesteld wordt door deze aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze
werknemer heeft verricht voor die opdrachtgever.
In afwijking van het eerste lid is de opdrachtgever niet hoofdelijk aansprakelijk, indien hij in het bezit
is van een schriftelijke verklaring, ondertekend door hem en door zijn aannemer, waarin :
- genoemde opdrachtgever aan zijn aannemer de coördinaten meedeelt van de internetsite van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen
betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen, en;
- de aannemer van genoemde opdrachtgever bevestigt dat hij het verschuldigd loon aan de werknemers
van deze aannemer betaalt en zal betalen.
In afwijking van het tweede lid is de opdrachtgever, die voor activiteiten in de bouwsector een beroep
doet op een aannemer, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan
de werknemer die tewerkgesteld wordt door deze aannemer en dat overeenstemt met de
arbeidsprestaties die deze werknemer heeft verricht voor die opdrachtgever en dat overeenstemt met
de arbeidsprestaties verricht vanaf het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen die aanvangt op
het ogenblik waarop deze opdrachtgever kennis heeft van het feit dat zijn aannemer niet het volledigof gedeeltelijk loon betaalt dat verschuldigd is aan de werknemers van dezelfde aannemer. Dergelijke
kennis is, onder andere, bewezen wanneer de opdrachtgever in kennis gesteld wordt door de inspectie
overeenkomstig artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek.”
In toepassing van artikel 35/6/3 van de Loonbeschermingswet voldoet de opdrachtgever middels deze
verklaring aan zijn informatieverplichting. Het adres van de internetsite van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het
verschuldigd loon zijn opgenomen, is het volgende : www.minimumlonen.be .
Door de inschrijving van de opdrachtgever op deze opdracht bevestigt de opdrachtnemer het loon van
zijn werknemers te betalen en in de toekomst te zullen betalen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Kwalitatieve selectie
Au minimum
1. Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld
door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken,erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de
opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 2 (tot 275.000 EUR) vereist zal zijn
Erkenningsregeling
De aandacht van de inschrijvers wordt getrokken op het feit dat, in toepassing van artikel 3, § 1, van
de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, de
opdracht enkel mag worden gesloten met personen die hetzij hiervoor erkend zijn, hetzij het bewijs
hebben geleverd dat zij voldoen aan de bij of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden om te worden
erkend.
Zie het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een
erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de
bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling
van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1991092731&la=n&fro
mtab=wet&sql=dt='ministerieel%20besluit'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
De offerte vermeldt:
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst
van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of
inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling
afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van
inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of
inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat
worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële
lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart
1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. In dat geval voegt de
inschrijver de nodige bewijsstukken bij zijn offerte. De aanbesteder stelt de Commissie voor erkenning
der aannemers ingesteld door de voormelde wet hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Voor de inschrijvers die erkend zijn maakt de inschrijver de betreffende inlichtingen of bewijzen over
aan de aanbesteder
Voor de inschrijvers die niet erkend zijn, noch overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart
1991, noch in een andere lidstaat maakt de inschrijver de betreffende inlichtingen en bewijzen over
aan de aanbesteder, die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor het beheer van het
erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst
Voor de inschrijvers die houder zijn van een certificaat of ingeschreven op een officiële lijst van
erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie maakt de inschrijver de betreffende
inlichtingen en bewijzen over aan de aanbesteder, die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor het
beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6
truck tower-crane sharing