Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - campus kruidtuin renovatie blok T - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
16-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw | 2800 Mechelen, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45214300 - Construction d'établissements d'enseignement supérieur
Contenu bref
De werken betreffen:
- verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw: plaatsen van een lift buiten het gebouw en een helling buiten het gebouw
- vernieuwen van het sanitair: afbreken van het huidig sanitair gebouw en plaatsen van drie sanitaire blokken in het gebouw
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 70
Qualité: Kwaliteit - 20
Qualité: Uitvoeringstermijn - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Een omzet van 3 miljoen euro per jaar (gemiddelde over de laatste drie boekjaren)

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Minimum drie werken moeten volgens wet overheidsopdrachten uitgevoerd zijn in de laatste drie jaren
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing