Avis de marché

Slemlagen 2015

Travaux
Date publication
09-03-2015
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentebestuur Knokke-Heist | 8300 Knokke-Heist, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233160 - Chemins et autres aires empierrées
Contenu bref
Slemlagen 2015
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
-
Au minimum
-

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst + minimum aantal vermelden van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
-
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1
truck tower-crane sharing