stad Brugge
Rectificatif

Afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex (perceel 1: algemene ruwbouw en afwerking)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
stad Brugge
Nationaal identificatienummer
BE 0207 528 035
Postadres
Burg 12
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Julie Strubbe
Telefoon
+32 50448170
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.brugge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex (perceel 1: algemene ruwbouw en afwerking)

Referentienummer: 1898

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-523930

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
26-09-2019 00:00
Te lezen:
03-10-2019 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
26-09-2019 10:00
Te lezen:
03-10-2019 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 3 oktober 2019, 10.00. Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 3 oktober 2019, 10.00. Bijkomende opmerking: Wij willen graag nog een de aandacht vestigen op de moeilijke en beperkte toegangsmogelijkheden voor werfverkeer op het terrein. Voor de bouwplaats voorzieningen en werfinrichting moet er rekening gehouden worden met een onderdoorgang (onder de spoorlijn) met beperkte hoogte van 3.35m. Dit is de enige mogelijkheid om het terrein te ontsluiten voor werfverkeer. Gelieve daar bij onderstaande artikels in het bestek rekening te houden voor de prijsbepaling: 01.22.12. maatregelen van toegankelijkheid, bescherming en bewaking 01.22.15. maatregelen in kader van de werforganisatie