Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Rectificatif

R001322 Genk-Zuid Fase III Eikelaarsstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365111

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R001322 Genk-Zuid Fase III Eikelaarsstraat

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001322 Genk-Zuid Fase III-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

- Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering - Wegherstellingswerken - Aanleg van nieuwe wegenis - Aanleg van bufferbekkens - Rioolrenovatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-502623

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-047010

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-01-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Beste, In de meetstaat zijn wijzigingen aangebracht. Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van de aanbestedingsbescheiden. Mogen wij U vragen bij uw inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend bericht.