Avis de marché - secteurs spéciaux

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een nieuwe kaaimuur thv K403B aan de droogdokkensite EDR - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Travaux
Date publication
08-04-2020
Date limite
25-05-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Havenbedrijf Antwerpen | 2030 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Het Havenbedrijf wenst de scheepsherstellingssite, gelegen aan het Hansadok, voor de concessionaris EDR te moderniseren. De opdracht heeft tot doel om een nieuwe kaaimuur te bouwen over een lengte van ca. 205m, van droogdok 5 tot aan droogdok 1.
De werken omvatten in hoofdzaak:
- Aanpassingswerken aan de huidige infrastructuur (o.a. werken aan de bestaande rioleringen (gracht), afvoeren, gedeeltelijke afbraak van verhardingen e.d.).
- Leveren en plaatsen van een damwand voor de bestaande kaaimuur van droogdok 5 tot aan droogdok 1.
- Aanvullen tussen de bestaande kaaimuur en de nieuwe voorzetwand tot +2,67m TAW (0,5m onder toekomstige kesp) in de natte.
- In den droge uitgraven en verwijderen van legankers en schotten van de bestaande kaaimuur.
- Afbraak bestaande kaaimuur (kesp en damplanken en toebehoren) conform de traceerbaarheidsprocedure voor bouw- en sloopmateriaal afkomstig van infrastructuurwerken.
- Het in den droge aanbrengen van een gewapende betonnen kaaimuurkop op de voorzetwand met kaaimuurtoerusting, dekzerkprofielen, bolders, ladders enz.
- Het realiseren de aanvulling achter de nieuwe kaaimuur (in den droge) tot peil +4,82m TAW.
- Het plaatsen van riooldoorvoeren en rioolschouwen achter de kaaimuurkop.
- Leveren en plaatsen van grondankers en legankers met bijhorende beproevingen.
- Leveren en plaatsen van meetapparatuur en uitvoeren van metingen.
- Leveren en plaatsen van schroefpalen.
- Onderwaterinspectie van de damwand.
De werken dienen uitgevoerd te worden op een scheepswerf in exploitatie.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat er gelijktijdig of met enige defasering er andere werken binnen deze site in uitvoering zijn.
De werken dienen dusdanig opgevat te worden dat ze alle activiteiten minimaal storen, zowel te water als te land.
Description
Description
Het Havenbedrijf wenst de scheepsherstellingssite, gelegen aan het Hansadok, voor de concessionaris EDR te moderniseren. De opdracht heeft tot doel om een nieuwe kaaimuur te bouwen over een lengte van ca. 205m, van droogdok 5 tot aan droogdok 1.
De werken omvatten in hoofdzaak:
- Aanpassingswerken aan de huidige infrastructuur (o.a. werken aan de bestaande rioleringen (gracht), afvoeren, gedeeltelijke afbraak van verhardingen e.d.).
- Leveren en plaatsen van een damwand voor de bestaande kaaimuur van droogdok 5 tot aan droogdok 1.
- Aanvullen tussen de bestaande kaaimuur en de nieuwe voorzetwand tot +2,67m TAW (0,5m onder toekomstige kesp) in de natte.
- In den droge uitgraven en verwijderen van legankers en schotten van de bestaande kaaimuur.
- Afbraak bestaande kaaimuur (kesp en damplanken en toebehoren) conform de traceerbaarheidsprocedure voor bouw- en sloopmateriaal afkomstig van infrastructuurwerken.
- Het in den droge aanbrengen van een gewapende betonnen kaaimuurkop op de voorzetwand met kaaimuurtoerusting, dekzerkprofielen, bolders, ladders enz.
- Het realiseren de aanvulling achter de nieuwe kaaimuur (in den droge) tot peil +4,82m TAW.
- Het plaatsen van riooldoorvoeren en rioolschouwen achter de kaaimuurkop.
- Leveren en plaatsen van grondankers en legankers met bijhorende beproevingen.
- Leveren en plaatsen van meetapparatuur en uitvoeren van metingen.
- Leveren en plaatsen van schroefpalen.
- Onderwaterinspectie van de damwand.
De werken dienen uitgevoerd te worden op een scheepswerf in exploitatie.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat er gelijktijdig of met enige defasering er andere werken binnen deze site in uitvoering zijn.
De werken dienen dusdanig opgevat te worden dat ze alle activiteiten minimaal storen, zowel te water als te land.
Durée
15 mois
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Nota betreffende het veiligheidsbeleid - Nota betreffende het veiligheidsbeleid
Qualité: Plan van aanpak - Plan van aanpak
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De kandidaat dient een verklaring op eer betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 5.250.000,00 euro.
Au minimum
1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 5.250.000,00 euro.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De buitenlandse aannemers (uitgezonderd deze van de lidstaten van de Europese Gemeenschap
die, evenals Belgische aannemers, een erkenning kunnen verwerven) mogen aan de
onderhandelingsprocedure deelnemen op voorwaarde dat zij bewijzen over voldoende financiële
en technische middelen beschikken om de eventuele opdracht tot een goed einde te brengen.
Au minimum
1. -
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 7
truck tower-crane sharing