Avis de marché - secteurs spéciaux

Raamovereenkomst voor de vernieuwing en de versteviging van kabelladders, bijhorende uitrustingen en verschillende leidingen in de tunnels en onderperrons in de ondergrondse werken van METRO en PREMETRO van de lijnen van het net uitgebaat door de MIVB

Travaux
Date publication
21-02-2014
Date limite
16-04-2014 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer | 1035 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Contenu bref
De onderhavige aanneming betreft het demonteren en het verwijderen uit het openbaar domein, van installaties geïnstalleerd in de tunnels in de ondergrondse werken METRO EN PREMETRO van de lijnen van het net uitgebaat door de M.I.V.B. evenals de levering, de installatie, de aansluiting en de indienststelling van nieuwe installaties op deze vakken die de oudste moeten vervangen.
De onderhavige aanneming omvat in hoofdzaak:
a) de levering, de plaatsing en de aansluiting van de verlichtingstoestellen, de bebakeningkastjes, en de signalen WERKLUI OP DE SPOREN (WOS);
b) de levering ter plaatse en de plaatsing van de vereiste kabels (zie opmetingsstaat);
c) werken die in hoofdzaak ‘s nachts moeten worden uitgevoerd (tussen 01.00 en 04 .00 uur of tussen 01.30 en 04.30 uur, naargelang de vakken);
d) de levering, de plaatsing en de aansluiting van de overeenstemmende voedings- en bedieningsborden;
e) het demonteren, het vervoeren en het verwijderen uit de door de MIVB geëxploiteerde werken, van het vervangen versleten materieel (inclusief kabels). Afgezien van het door de MIVB gerecupereerde materieel, blijft de aannemer eigenaar van het materieel en moet hij het declasseren zodra hij in het bezit is van een kopie van het proces-verbaal van declassering opgesteld door het Bestuur;
f) de aanpassing van de bestaande uitrustingen in de kunstwerken die er behouden blijven, waar alles dient aangepast te worden om aan de exploitant een installatie ter beschikking te stellen die beantwoordt aan dezelfde functionaliteitcriteria in het geheel van deze kunstwerken.
g) alle prestaties die vereist zijn om gedurende de waarborgperiode aan de contractuele verplichtingen te voldoen
Huidige opdracht heeft tot voorwerp de demontage en het verwijderen buiten het openbaar domein van:
- defecte kabelwegen alsook van de toebehoren nodig voor het plaatsen van de kabels ;
- van hoog-, midden- en laagspanningskabels buiten gebruik. De weg te nemen kabels zullen voorafgaandelijk gemerkt en geïdentificeerd worden door de bevoegde diensten van de M.I.V.B. volgens een welbepaald protocol.
Huidige opdracht heeft eveneens tot voorwerp het leveren en installeren van:
- nieuwe kabelwegen en benodigde toebehoren voor het plaatsen van kabels;
- van “luifels” bestemd voor het beschermen van de kabels en kabelwegen van enig welke waterlozing afkomst van de ruwbouw.
De levering van het materieel en de werken, dat het voorwerp van onderhavige opdracht uitmaken, worden gefractioneerd en gebeuren op verschillende plaatsen van het metro- en premetronet van Brussel.
De aanneming omvat, en dit in het algemeen, voor de onderhavige opdracht met name het volgende:
a) de vervaardiging, in de fabriek, van alle elektrische en andere uitrustingen, inclusief al hun toebehoren, die door de aannemer moeten worden geleverd en in het onderhavige Bijzonder Bestek gepreciseerd zijn (zie opmetingsstaat);
b) de conformiteittests (kosten ten laste van de aannemer, conform de voorschriften van de Algemene Aannemingsvoorwaarden) van deze leveringen conform de technische voorschriften van het onderhavige document, en dit zowel in de fabriek als op de plaats van indienststelling;
c) het vervoeren, het lossen en het opslaan van de door de aannemer te leveren uitrustingen in de montagelokalen, inclusief de kosten verbonden aan de verpakking (die eigendom van de aannemer blijft) en aan het uitpakken;
d) het aanvoeren tot op de plaats van gebruik, van al het door de aannemer geleverde of te zijner beschikking gestelde materieel;
e) het monteren ter plaatse, het bevestigen (inclusief de levering van de juiste bevestigingstoebehoren) en de werkzaamheden vereist voor het vastzetten van al het op de plaats van gebruik aangevoerde materieel (cfr. d) hiervoor en de opmetingsstaat);
f) de levering en de plaatsing van alle buiswerk in de technische lokalen en de tunnels
g) de plaatsing, de mechanische bescherming, de aansluiting en de markering van de kabels die de diverse, door de aannemer in de werken gemonteerde uitrustingen verbinden;
h) het schoonmaken van de plaatsen;
i) de bescherming van het geleverde materieel tegen corrosie, hetzij door verzinking, hetzij door schildering, rekening houdend met de genormaliseerde kleuren en/of de kleuren die elders in het onderhavige Bijzonder Bestek zijn gespecificeerd;
j) de tests en de afstelling van al het door de aannemer geleverde materieel;
k) de vereiste doorboringen alsook het afdichten van de doorboringen rond de kabels om de brandwerende eigenschappen van de wanden te herstellen;
l) de bevredigende indienststelling van het geheel van de uitrustingen van de technische lokalen en tunnels. Deze indienststelling omvat de algemene coördinatie van de tests en installaties, inclusief de prestaties die vereist zijn voor de keuring van de installaties (inclusief de eventuele keuring door een erkende onafhankelijke organisatie);
m) de levering van de werktuigen (inclusief alle toebehoren) voor het onderhoud, de montage en de herstelling van het door de aannemer geleverde materieel, enz. waarvan hij de details in zijn offerte moet opgeven (benaming, hoeveelheid, referenties, eenheidsprijs, enz.);
n) de levering van plannen, aanwijzingen (beschrijvingen, onderhoud, herstelling) en van gedetailleerde schema’s (deze dienen opgesteld te zijn in het Nederlands en het Frans, conform de instructies die elders zijn opgenomen), buiten de documenten ter voorbereiding van het postinterventiedossier (zoals gedefinieerd in het veiligheids- en gezondheidsplan);
o) het informeren van het personeel van de MIVB;
- het aanvoeren van containers in de tunnels van een depot gelegen in de Brusselse agglomeratie met het oog op het stockeren van de weggenomen versleten kabels, met inbegrip van het laden en afladen van deze containers. De behandeling van deze containers moet in coördinatie met de Dienst Sporen & Werken van de M.I.V.B. en de andere gelijktijdige aannemingen gebeuren;
- het terugnemen van de volle containers en hun transport naar een plaats aangeduid door de leidend ambtenaar;
- het bevestigen van speciale kabels, zoals de radiokabel, overal waar deze buiten de kabelladders hangen;
- het leveren en bevestigen van alle stukken (ongevoelig voor roest, niet geleidend voor stroom, halogeenvrij, gemakkelijk demonteerbaar en niet binnendringend in het omtreksprofiel van de metro) bestemd om de kabels in verticaal of horizontaal traject te beschermen;
- de doorboringen en de benodigde effenwerking voor de correcte voortgang van de kabelwegen en van de kabels;
- tijdens het wegnemen van de kabels buiten gebruik, die voorafgaandelijk gemerkt en geïdentificeerd werden door de bevoegde diensten van de M.I.V.B. door de toepassing van een nauwkeurig protocol, het opnieuw aanbrengen van opspanbeugels teneinde het behoud en de bevestiging van alle kabels die moeten blijven toe te laten;
- ter hoogte van de kabeldoorgangen vanaf de onderperrons naar de kabelladders in de tunnel, de bevestiging van de kabels die behouden blijven op correcte wijze aan de verticale ladders. In geen geval mogen deze kabels aan elkaar bevestigd worden om een kabelbundel te vormen;
- het aarden van de kabelwegen;
- het leveren van het gereedschap en apparatuur nodig voor het behoud van de bestaande kabelwegen en kabels tijdens het vervangen van de defecte ladders. De aannemer is ertoe gehouden om in zijn offerte het detail te geven van het gereedschap en de apparatuur dat hij gebruikt en de kostprijs ervan. De testen en het op puntstellen ervan dient door de aannemer uitgevoerd te zijn vóór het begin der vervangingswerken van defecte kabelladders:
- de aannemer is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die aan de kabels en kabelladders gebeuren, enz. alsook voor diefstal, vandalisme, enz. en dit vanaf ten laste neming van de betreffende leveringen;
- het gebruikelijk onderhoud van de uitrustingen tijdens de waarborgperiode;
- het compleet reinigen van de plaatsen.
OPMERKING :
De hiervoor vermelde prestaties zijn niet limitatief en de aannemer is eraan gehouden om elk toebehoren nodig voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst, te leveren, monteren of plaatsen zonder prijssupplement, volgens de regels van goede praktijk opdat zijn leveringen en prestaties perfect beantwoorden aan de algemene en bijzondere technische voorschriften van huidig bijzonder bestek en dat zij toelaten dat het vooropgestelde doel bereikt wordt, wanneer het materieel in dienst gesteld wordt met de benodigde veiligheid en betrouwbaarheid.
De aannemer houdt er dus rekening mee dat de werken de exploitatie van de kunstwerken niet mogen verstoren (verkeer van voertuigen voor openbaar vervoer). In die zin, is het wel te verstaan dat hij zich dient te houden aan de richtlijnen van de leidend ambtenaar in samenwerking met de diensten van de M.I.V.B.
Bovendien is te noteren dat benevens deze werken, die hoofdzakelijk interventies zijn die een aanpassen of een verbeteren van de bestaande installaties beogen, het ook te noteren valt dat een van de objectieven van huidige opdracht de beveiliging van de bevestiging van de kabelladders in tunnels tot doel heeft = alle balken van het type IPN die in de tunnelwand bevestigd zijn op minder dan één meter van een betonvoeg zullen ter plaatse opgegeven worden na wegnemen van de consoles, die zij ondersteunen en het ontdubbelen aan weerszijden van de betonvoeg door een paar ophangingen die, voor zover mogelijk, aan de bovenzijde van de wand (plafondwand of betonnen balk) bevestigd worden.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet betreffende de producten bedoeld in de opdracht en dit voor de 3 laatste boekjaren;
- Het globale zakencijfer zal ten minste 50 % vertegenwoordigen van het bedrag van de opdracht bedraagt tenminste 10 % van het bedrag van de opdracht.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De lijst van de uitgevoerde werken betreffende elektrische installaties in het algemeen en verlichtingsinstallaties in het bijzonder, alle grote gelijksoortige werken met name uitgevoerd in ondergrondse werken gedurende de 5 laatste jaren, hun bedrag, hun datum en de openbare of private bestemmelingen :
- indien het gaat over werken voor een publieke overheid : worden deze bewezen met certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid;
- indien het gaat over werken voor private personen : dan zijn deze certificaten opgesteld door de bouwheer. Bij gebrek aan dit certificaat is een eenvoudige verklaring toegestaan.
truck tower-crane sharing