Avis de marché

Afbraakwerken - ontmanteling blok B campus Hoogpoort van de Arteveldehogeschool vzw.

Travaux
Date publication
10-03-2015
Date limite
20-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
VZW Arteveldehogeschool | 9000 Gent, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier
Contenu bref
Afbraakwerken - ontmanteling blok B campus Hoogpoort van de Arteveldehogeschool vzw.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Om de aanbestedende overheid toe te laten de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers te evalueren, wordt een verklaring gevraagd betreffende de omzet van de onderneming van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De omzetverklaring, opgesteld overeenkomstig het model bepaald in deel V van onderhavig bestek, dient bij de offerte te worden gevoegd.
Indien de inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
Bovenstaande doet geen afbreuk aan de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken, die de verplichte basisvoorschriften inzake financieel, economisch en technisch vermogen vastlegt.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt in de ondercategorie G5 afbraakwerken (artikel 4 van het Erk. KB). De offerte dient te vermelden dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. Het erkenningsnummer dient door de inschrijver in de offerte te worden opgegeven, met vermelding van (onder)categorie en klasse.
De vereiste erkenningsklasse is klasse 1 (Erk. KB art. 3, §2 en Erk. KB art. 3, §3), dit op basis van de raming die de aanbestedende overheid maakt van het uit te voeren werk.
Au minimum
Klasse: 1, Categorie: G5
truck tower-crane sharing