Avis de marché

209739_Veurne: Herinrichting van de dorpskern te Steenkerke

Travaux
Date publication
16-03-2015
Date limite
24-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Veurne | 8630 Veurne, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Contenu bref
209739_De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van: herinrichting van de dorpskern te Steenkerke
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken
De aanleg van persleidingen t.b.v. de drukriolering en PS, de bouw van pompunits en pompstations
De elektromechanisch installatie van de pompunits en de pompstations
Het aanleggen van bestratingen uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en van trottoirs en inritten uit betonstraatstenen op schraal betonfundering
De aanleg van rijwegen in printbeton
De aanleg van rijwegen in betonstraatstenen
Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton
Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Uittreksel strafregister
Getuigschrift geen faling
Verklaring BTW
RSZ-attest
Passende bankverklaring/solvabiliteitsattest

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Kopie attest erkenning: Categorie C, klasse 6 of hoger
truck tower-crane sharing