Avis de marché - secteurs spéciaux

RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN IN HET BRUSSELSE METROSTATIONS

Travaux
Date publication
11-03-2015
Date limite
16-04-2015 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45262300 - Travaux de bétonnage
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé
Contenu bref
De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.
De opdracht, waarvan de begrenzing aangeduid zijn op de aanbestedingsplannen, heeft tot doel de versterking van de perronneuzen in het Brussel metrostations
Heel belangrijk:
In het kader van het automatiseringsprogramma van de Brusselse metro zal men de stations op lijn 1 en 5 uitrusten met glazen wanden over hun gehele lengte.
Men zal de perronneuzen versterken om de belasting van deze glazen wanden te kunnen dragen.
Aangezien men de exploitatie van de metro niet mag verstoren, kunnen de werken alleen maar plaatsvinden buiten de exploitatie-uren (1.15 uur en 4.30 uur) of binnen uitzonderlijke afsluitingen tijdens het weekend (van zaterdag om 1u30 tot maandag om 4u30 = 51u).
De MIVB zal twee wissels per jaar vervangen, hiervoor zijn zullen afsluitingen tijdens het weekend (buitendienststelling van de stations) plannen.
De Speciale Studiedienst (SSD) wil deze gelegenheid te baat nemen om de werken om de perronneuzen in de betrokken stations te versterken, gelijktijdig uit te voeren met de werken om de voornoemde wissels te vervangen.
Het is nuttig om te verduidelijken dat, door de gelijktijdige uitvoering van deze werken, de MIVB noch eigen werkrijtuigen, noch enige andere middelen of werktuigen voor laden en lossen ter beschikking van de inschrijvers kan stellen.
De werken omvatten onder meer :
a. Werken vóór de afsluiting tijdens het weekend :
• de materialen aanvoeren en opslaan;
• de ballast opladen en verwijderen;
• de ondersteuning voor de ballast maken;
• de chemische verankering in de bedding uitvoeren;
• de wanden uit bekistingblokken maken ;
• de perronneuzen zagen et partiële versnijden
b. Werken tijdens het weekend afsluiting :
• de perronneuzen zagen, versnijden en wegruimen;
• de chemische verankeringen in de perronplaat uitvoeren;
• de geprefabriceerde elementen uit gewapend beton of stalenelementen plaatsen;
• het verbindingsbeton of tweed fasebeton plaatsen;
• een voorlopige vloer plaatsen;
c. Werken na de afsluiting tijdens het weekend :
• de hoekgoten van de perronneuzen plaatsen;
• de deklaag maken;
• de werken in verband met de afwerking (tegels, contactplaatjes …) .
De aanneming omvat niet:
• de elektrische, elektromechanische en thermische uitrustingen van de kunstwerken, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld;
De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de noodzaak de toegankelijkheid van de lokalen van het te respecteren (zie artikel 79 van dit bijzonder bestek).
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van de gelijkaardige uitgevoerde werken in de station die in dienst zijn gedurende de 5 laatste jaren, hun bedrag, hun datum en de openbare of private bestemmelingen :
- indien het gaat over werken voor een publieke overheid: worden deze bewezen met certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid;
- indien het gaat over werken voor private personen: dan zijn deze certificaten opgesteld door de bouwheer. Bij gebrek aan dit certificaat is een eenvoudige verklaring toegestaan.
truck tower-crane sharing