AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Nationaal identificatienummer
AG SO
Postadres
Lange Gasthuisstraat 15
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Brigitte Vantvelt
Telefoon
+32 33383546
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://so.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1089/OK/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Onderwijs

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171

Referentienummer:   SO/1352171

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-37 te 2060 Antwerpen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Bijschrijving van de opdracht – i.f.v. fase 1 – aanvraag tot deelneming van de aanbestedingsprocedure
De Stedelijke Basisschool De Evenaar bestaat uit de 2 delen:
- kleuterschool: 2-stroom kleuterafdeling, gevestigd op het adres Constitutiestraat 67;
- lagere school: 2-stroom onder- en bovenbouw van afdeling lager, gevestigd op het adres Constitutiestraat 61-63.
Zowel de gebouwen als de buitenruimtes van de beide afdelingen kampen met de nodige problemen. Het gebouw van de kleuterschool dateert uit 1994 en is nog in een redelijke staat. Van het gebouw van de lagere school is daarentegen de bouwdatum niet gekend, deze werd vernieuwd in 1925 en werd sindsdien minimaal onderhouden. De speelplaatsen van beide gebouwen zijn in slechte toestand en zullen tevens worden vernieuwd.
Gebouw van de lagere school kampt o.a. met volgende problemen:
- (brand)veiligheid:
• stookinstallatie: aanpassingwerken aan de huidige stookinstallatie en koppeling van de ketel van de vroegere conciërgewoning;
• compartimentering: bepaalde risicolokalen zijn niet voorzien van Rf deuren;
• branddetectie: brandweer / IDPB vragen een koppeling van de aanwezige branddetectie in de twee gebouwen.
- bewoonbaarheid:
• interieur:
 enkele ruimtes zijn zodanig verouderd dat een volledige renovatie vereist is (sanitair, refter, kleedruimte, …);
 de klaslokalen, circulatieruimte, enz. vragen de nodige aandacht qua akoestiek, technieken en afwerking;
 het ganse gebouw is voorzien van verouderde TL-armaturen. Het wordt moeilijk om hier herstellingen aan uit te voeren door het ontbreken van wisselstukken.
• exterieur:
 er is veel te weinig fietsenstalling aanwezig;
 de circulatie van en naar de fietsenstalling dient geoptimaliseerd te worden;
 de speelplaatsen vragen de nodige aandacht: ze vertonen verzakkingen, de aanwezige riolering is regelmatig verstopt, de speeltoestellen zijn verouderd, enz.
 de speelplaats van de lagere school is tevens te klein volgens de AGIOn richtlijnen.
Huidige aanbesteding voorziet voor dit gebouw o.a. volgende renovatiewerken:
- planmatig:
• renovatie van de inkomzone op het gelijkvloers in functie van het creëren van een fietsvriendelijke nieuwe toegang;
• verwijderen van de huidige sanitaire ruimte en ombouwen van een klaslokaal tot sanitaire ruimte;
• implementatie van een genderneutraal mindervalide sanitair;
• creëren van een extra klaslokaal;
• renovatie van de sportzaal en kleedruimten;
• renovatie van de refter en aansluitende keukenruimte;
• vernieuwen van de speelplaats (inclusief rioleringsstelsel) voor de lagere school en implementatie van een fietsenstalling en beloopbare luifel als extra buitenruimte voor de speelplaats voor de lagere school.
- bouwkundig:
• vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel;
• vernieuwen van de speelplaats en plaatsen van een beloopbare luifel met buitentrap;
• vernieuwen van de bestaande vloerafwerkingen;
• vernieuwen van de bestaande muurafwerking en plafondafwerking;
• uitvoeren van algemene schilderwerken;
• gedeeltelijk vernieuwen van het bestaande buitenschrijnwerk;
• gedeeltelijk vernieuwen van het bestaande binnenschrijnwerk;
• vernieuwen van ingewerkte regenwaterafvoeren;
• aanbrengen van nieuwe eerste uitrusting (vast meubilair, kapstokken, enz.).
- technische installaties:
• re-lighting van het volledige gebouw (bekabeling, schakelaars, lokaalverlichting);
• koppelen en plaatsen bestaande systemen voor gebouwcontrole (branddetectie, inbraakdetectie, toegangscontrole, parlofonie);
• vernieuwen sanitaire installatie: aanvoerleidingen (lood), afvoerleidingen en sanitaire toestellen;
• gedeeltelijk vernieuwen van bestaande verwarmingsinstallatie (stookplaats dient mogelijks te worden aangep...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   530

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende draagkracht heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimum 2 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten.
De opdrachten werden uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en hebben een waarde van categorie D (bouwwerken ) Klasse 6.
Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:
- de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);
- het begin en einde van de uitvoering;
- de beknopte omschrijving van de opdracht;
- de kostprijs.
Beroepen op de draagkracht:
Als u inschrijft en een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten, en als die draagkracht bepalend is voor de selectie, dan vermeldt u in de offerte voor welk gedeelte u een beroep doet op die draagkracht en welke entiteiten u voorstelt. In dat geval toont u de aanbestedende overheid aan dat u zal beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Dit doet u door de verbintenis van deze entiteiten om u dergelijke middelen ter beschikking te stellen, over te maken. Een model hiervoor vindt u in het deel Bijlage Verbintenis in de zin van artikel 73 KB Plaatsing.

Eventuele minimumeisen:

1. categorie D bouwwerken klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   29-10-2019

Plaatselijke tijd:   13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 14-11-2019

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019