Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveringen, herstellingen, installaties en werken aan en voor de elektrische installaties in de gebouwen die door het BIM worden beheerd - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
30-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Brussels Instituut voor Milieubeheer | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Contenu bref
Stockbestek : leveringen en werken aan en voor de elektrische installaties in de gebouwen die door het BIM worden beheerd.
Commentaar : deze opdracht heeft als voorwerp de herstelling, het onderhoud en de plaatsing van de elektrische installaties en de leveringen die nodig zijn voor deze werken.
De werken bevatten:
 de levering van het materiaal dat wordt gebruikt voor de uitvoering, vernieuwing en uitbreiding van de werken aan de elektrische installaties.
 de prestaties die nodig zijn voor de studie, de uitvoering en het onderhoud van de elektrische installaties.
 Deze installaties bevinden zich in de gebouwen op externe sites die door het Instituut worden beheerd. Deze gebouwen bevinden zich in het Brussels Gewest.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
NIHIL
Au minimum
NIHIL

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Een lijst van negen werven, elk voor een min. bedrag van 10.000 EUR , btw inbegrepen, uitgevoerd in de loop van de laatste 5 jaar, waarvan 5 een certificaat van goede uitvoering hebben. Deze certificaten vermelden het bedrag (min. 10.000 EUR , btw inbegrepen), de tijd en de plaats van de uitvoering van de werken en preciseren of ze volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1
truck tower-crane sharing