Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - VERHARDINGSWERKEN NATUURGAARD DE WENDING - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
27-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Turnhout | 2300 Turnhout, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
45233253 - Travaux de revêtement de chemins piétonniers
45233340 - Travaux de fondation de chemins piétonniers
Contenu bref
Verhardingswerken (aanleggen fiets- en wandelpaden)
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
Au minimum
* Een lijst met minimaal 3 referenties
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing