Avis de marché

bouw van een mattenzaal

Travaux
Date publication
23-04-2020
Date limite
02-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kortemark | 8610 Kortemark, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Bram Van Acker
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212100 - Construction d'équipements pour les loisirs
45212110 - Travaux de construction de centres de loisirs
45212225 - Travaux de construction de palais des sports
Contenu bref
bouw van een mattenzaal
Description
Description
bouw van een mattenzaal
Durée
401 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212100 - Construction d'équipements pour les loisirs
45212110 - Travaux de construction de centres de loisirs
Codes de région (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van
de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van
de datum waarop de aannemer met zijn bedrijvigheid is begonnen voor zover de betrokken
omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. Minimumeis: de omzet moet per jaar minstens twee maal de waarde van het inschrijvingsbedrag van
de inschrijver bedragen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken met opgave van de prijs incl. btw die gedurende de laatste vijf jaar werden
verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn
uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Referentielijst van drie uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste vijf jaar die
qua aard en omvang overeenstemmen met het huidige inschrijvingsbedrag of maximaal 20% hiervan
afwijken. Elk van deze referentieprojecten wordt gestaafd door getuigschriften/attesten ondertekend
door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden:
a) Het bedrag van de werken – het bedrag van de referentieprojecten mag maximaal 20% lager
zijn dan het vooropgestelde bedrag van deze inschrijving.
b) De plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid
c) Tijdstip van de uitvoering
d) Of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels
van de kunst (+handtekening van de aanbestedende overheid)
e) Naam en adres van de opdrachtnemer
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing