Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
21-04-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Christoph Vannieuwenborg
Codes sujets (CPV)
45330000 - Travaux de plomberie
Contenu bref
ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats
Description
Description
ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie minimumeisen
2. De inschrijver dient een bewijs voor te leggen waarbij hij een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid heeft onderschreven tegen materiele schade met een minimum van 5.000.000,00 EUR zonder onderlimiet in geval van vuur, brand en ontploffing.
Au minimum
1. nihil
2. BA attest moet aanwezig zijn

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. nihil
Au minimum
1. nihil
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 2
truck tower-crane sharing