Aalter
Rectificatif

Aanleg van een bufferbekken in de Lovelddreef - gemeente Aalter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aalter
Nationaal identificatienummer
0697.608.063_20867
Postadres
Europalaan 22
Plaats
Aalter
Postcode
9880
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93749913
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aalter.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369909

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg van een bufferbekken in de Lovelddreef - gemeente Aalter

Referentienummer: Aalter-866.312/19d0131-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45247270 - Bouw van waterbekken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg van een bufferbekken in de Lovelddreef - gemeente Aalter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508955

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Veiligheid-, Gezondheid- en milieuplan