Sint-Martens-Latem
Rectificatif

Werken ‘Vernieuwen technieken i.f.v. duurzaamheid, veiligheid en comfort, werken toegankelijkheid en renovatie badkamers seniorenflats OCMW’

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Martens-Latem
Nationaal identificatienummer
0207.542.782_24701
Postadres
Dorp 1
Plaats
Sint-Martens-Latem
Postcode
9830
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Inge Devalez
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.sint-martens-latem.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368426

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken ‘Vernieuwen technieken i.f.v. duurzaamheid, veiligheid en comfort, werken toegankelijkheid en renovatie badkamers seniorenflats OCMW’

Referentienummer: Sint-Martens-Latem-19-350-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Werken ‘Vernieuwen technieken i.f.v. duurzaamheid, veiligheid en comfort, werken toegankelijkheid en renovatie badkamers seniorenflats OCMW’

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507034

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nota technieken en foto's bestaande toestand zijn aan dossier toegevoegd