Avis de marché

vzw De Veste Brugge

Travaux
Date publication
19-03-2015
Date limite
27-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
vzw De Veste | 8000 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Éducation
Codes sujets (CPV)
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Contenu bref
vzw De Veste Brugge, Stookplaats fase 3 - perceel CENTRALE VERWARMING
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
RSZ attest 4de kwartaal 2014
Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd. 15.07.2011

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Erkenning ondercategorie D17 of D18, klasse 1
Au minimum
De inschrijver zal een lijst met 3 vergelijkbare projecten (werken uitgevoerd waarvan het bedrag uitgevoerde werken minstens gelijk is aan of hoger dan het bedrag van deze inschrijving), voorlopig opgeleverd binnen de laatste 5 jaar, bij zijn inschrijving voegen. Deze lijst zal vergezeld zijn van de attesten, afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. De attesten vermelden het bedrag van de uitgevoerde werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd en voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
truck tower-crane sharing