Avis de marché

AANLEG VOETPADEN BINNEN HET STADSVERNIEUWINGSPROJECT " DE STADSTUIN"

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
07-05-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Ronse | 9600 Ronse, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Caroline Merchiers
Codes sujets (CPV)
45213316 - Travaux d'installation de passerelles
Contenu bref
Aanleg voetpadverharding tussen Lermusiaukerf en woningen Delmottestraat + deel FLorent Devosstraat
Description
Description
Aanleg voetpadverharding tussen Lermusiaukerf en woningen Delmottestraat + deel FLorent Devosstraat
Durée
60 jours
Codes de région (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. bankverklaring
2. verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt in geval van schade

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van ujitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. * De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.
Au minimum
1. lijst + certificaten
2. studie- en beroepskwalificaties
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
truck tower-crane sharing