Avis de marché

5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

Travaux
Date publication
06-04-2020
Date limite
09-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Directie Vervoerinfrastructuur | 1210 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Services généraux des administrations publiques | Directie Vervoerinfrastructuur
Codes sujets (CPV)
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Contenu bref
De opdracht beoogt de restauratie of reconstructie van de gebouwen van het park van Vorst, te Vorst.
Deze gebouwen zijn : de « Chalet », de « Luifels » en het « Gebouw van de tuinmannen ».
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.
Description lots

Lot 1: PERCEEL 1 - RESTAURATIE VAN GEBOUWEN (Chalet en Luifels)

Description
De opdracht beoogt de restauratie van de volgende gebouwen van het park van Vorst:
1° CHALET
De "chalet" wordt deels bewoond door een conciërge en deels verhuurd aan verenigingen. Deze functies worden gehandhaafd.
Het project bestaat in de restauratie van de chalet en de herstelling van de oorspronkelijke openingen en het oorspronkelijke volume op de benedenverdieping. De huidige conciërgewoning blijft behouden, maar de toegang wordt verplaatst, om de centrale ruimte vrij te maken en een afzonderlijke ingang te voorzien voor de huurder.
De bakstenen gevels worden gerestaureerd. Het omliggende terras in blauwe steen wordt gerestaureerd en blijft behouden. De nieuwe inrichting van de Achthoek wordt eraan toegevoegd.
De bakstenen gevels worden gerestaureerd. Het omliggende terras in blauwe steen wordt gerestaureerd en blijft behouden. De nieuwe inrichting van de Achthoek wordt eraan toegevoegd.
De dakbedekking wordt vernieuwd, met kleine natuurlijke leien.
De nieuwe toegang tot het appartement op de verdieping komt aan de noordwestelijke gevel, waar al een deur bestond. Hij zal aansluiten op de bestaande keldertrap. De trap komt uit op de verdieping in een aangebouwd dakvolume en verleent toegang tot de donkere hoek van de studio. De ruimte wordt zo min mogelijk onderverdeeld, door een mobiele scheidingswand vóór het bed en door een lichte scheidingswand rond badkamer en wc. De waterpunten worden achteraan verzameld, loodrecht op die van de benedenverdieping. De vloer wordt verhoogd om er thermische en geluidsisolatie te plaatsen en de zichtbaarheid door de vensters te verbeteren. Aan de zuidelijke gevel wordt een deel van het door de dakhelling verborgen platte dak gedemonteerd om te zorgen voor een terras en een controlelocatie. De dorpel van het axiale venster wordt verlaagd om als toegang te kunnen dienen. Het venster zal ook dienen als nooduitgang.
2° DE LUIFELS
Het project bestaat in de restauratie van drie luifels die in het park aanwezig zijn.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.
Durée
350 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: PERCEEL 2 - NIEUW GEBOUW (Gebouw van de tuinmannen)

Description
De opdracht beoogt de reconstructie van het Gebouw van de tuinmannen van het park van Vorst.
Het project voor het nieuwe gebouw van de tuinmannen in het park van Vorst bestaat in de sloop van het bestaande gebouw en de verwezenlijking van een nieuwe compacte, discrete, lichte en op het park geopende constructie met al het noodzakelijke comfort voor de tuinmannen.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.
Durée
340 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, dient de inschrijver erkend te zijn voor de uitvoering van werken uit:
Voor Perceel 1 – RESTAURATIE VAN GEBOUWEN (Chalet en Luifels)
Categorie D24
Klasse 4
Voor Perceel 2 – NIEUWE GEBOUW ( Gebouw van de tuinmannen)
Categorie D
Klasse 4
In geval van gunning van twee percelen
Categorie D24
Klasse 5
De erkenning waarvan de inschrijver houder moet zijn, wordt bepaald ten opzichte van alle percelen die hem zijn toegewezen. De inschrijver is verplicht het bewijs te leveren dat hij de voorwaarden vervult voor het verkrijgen van de erkenning van aannemers voor werken in de categorie D24 of D en van de klasse die overeenstemt met het totaalbedrag van het of de goed te keuren ingeschreven perce(e)l(en) (klassen 4 of 5 geraamd door de aanbesteder).
Zo niet zal de aanbesteder de voorkeurvolgorde van de percelen toepassen die door de inschrijver vermeld wordt in zijn offerteformulier. Bij gebrek hieraan zal de aanbesteder het art. 87, §1, al. 6 van AR plaatsing toepassen.
De inschrijver vermeldt:
1. of hij beschikt over de vereiste erkenning,
2. of hij in het bezit is van een certificaat of
3. ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie.
In dat geval kan de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen,
4. of hij artikel 3, §1, 2° van de wet van 20.03.1991 inroept.
Au minimum
zie hierboven
truck tower-crane sharing