Avis de marché

Vernieuwen gemeentelijke atletiekpiste

Travaux
Date publication
03-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Edegem | 2650 Edegem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
14210000 - Gravier, sable, pierre concassée et agrégats
33141642 - Accessoires de drain
45232453 - Travaux de construction de tuyaux de drainage
45233251 - Travaux de resurfaçage
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public
45342000 - Pose de clôtures
Contenu bref
Vernieuwen gemeentelijke atletiekpiste
Description lots

Lot 1: Vernieuwen en uitbreiden atletiekpiste naar 6 banen

Description
Vernieuwen en uitbreiden atletiekpiste naar 6 banen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141642 - Accessoires de drain
45232453 - Travaux de construction de tuyaux de drainage
45233251 - Travaux de resurfaçage

Lot 2: Vernieuwen atletiekpiste

Description
Vernieuwen atletiekpiste
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233251 - Travaux de resurfaçage
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
**

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van 3 referenties van de aanleg van nieuwe en/of renovatie kunststof atletiekbanen die de afgelopen vijf jaar werden verricht, en die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of techinsche organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.
Au minimum
**
Vereiste erkenning: A (Baggerwerken) , Klasse 3 of hoger
G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden) , Klasse 3 of hoger
G2(Draineerwerken), Klasse 3 of hoger
C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3 of hoger
H2 (Stroomdraden plaatsen) , Klasse 3 of hoger
truck tower-crane sharing