Avis de marché

vernieuwen daken technische dienst

Travaux
Date publication
09-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Leopoldsburg | 3970 Leopoldsburg, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45261210 - Travaux de couverture
Contenu bref
Het vernieuwen van daken van de gebouwen van de technische dienst, Michellaan 1 te 3970 Leopoldsburg.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Jaaromzet

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
Au minimum
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Vereiste erkenning: D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk) , Klasse 1
truck tower-crane sharing