Stad Gent
Rectificatif

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Burggravenlaan/A. Heyndrickxlaan te Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Burggravenlaan/A. Heyndrickxlaan te Gent

Referentienummer: STAD GENT-PPP0HZ-4654/9059/TDW/2019-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528989

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-447201

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Dit 2de rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd om volgende reden : wijziging van de oorspronkelijke opgegeven informatie en verdaging indieningsdatum. IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 08/10/2019 om 10 uur in plaats van 01/10/2019 om 10 uur IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 08/10/2019 om 10 uur in plaats van 01/10/2019 om 10 uur De documenten van de 2de rechtzetting kan u downloaden via volgende link https://www.dropbox.com/sh/lfvfam0jsjeyqn1/AAC03b7ExYLmk6FG3uKZ5FxSa?dl=0