Avis d’attribution de marché

Aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist

Travaux
Date publication
23-04-2020
Valeur
198.464,50 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentebestuur Knokke-Heist | 8300 Knokke-Heist, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Julien Vanparys
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
Het aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. Deze uitvoering wordt gesplitst in twee deelopdrachten zoals door de leidende ambtenaar bepaald.
Bij de uitvoering van de wegmarkering moet de aannemer zich voegen naar het algemene reglement op de Politie van het wegverkeer, alsook naar de voorschriften van de Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie, inzonderheid wat betreft het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen (Cat. 5).
Het verkeer mag niet worden omgeleid. De pas uitgevoerde wegmarkeringen mogen worden beschermd door kunststof verkeerskegels.
Op de verse markeringen wordt kortstondig zeer aandachtig toezicht gehouden, ten einde iedere (on)vrijwillige beschadigingen door derden tegen te gaan.
Alle nodige signalisatie voor het uitvoeren van de wegmarkeringen vallen ten laste van de aannemer. Er zal onmiddellijk gevolg gegeven worden aan de opmerkingen van de politiediensten of de leidende ambtenaar betreffende het aanpassen van de signalisatie om veiligheidsredenen.
Door de aannemer dienen alle nodige maatregelen getroffen opdat de openbare vervoerdiensten zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden tijdens de uitvoering van de werken.
De werken omvatten verder:
o leveren van de verf, thermoplasten en lichtnagels en aanbrengen van deze
o grondig reinigen van de te markeren oppervlakten van alle vuil en stof (afkomstig van de werken door de aannemer en te verwijderen naar de door zichzelf te zoeken en te bekostigen erkende stortplaats)
o mechanisch aanbrengen van doorlopende markeringen zoals aslijnen en randlijnen
o mechanisch aanbrengen van onderbroken aslijnen en naderingsmarkeringen
o mechanisch aanbrengen van fietsmarkeringen
o aanbrengen van dwarse markeringen zoals stoplijnen, dwarslijnen met driehoekjes, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
o aanbrengen van voorgevormde wegmarkeringen
o aanbrengen van arceringen
o waterstralen en traceerwerk
Prix

Aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist

Offres reçues
3
Valeur
198.464,50 EUR
Entreprises
DE GROOTE GASTON nv | 9820 Merelbeke, BE | http://www.degrootegaston.be
truck tower-crane sharing