Avis de marché

Mechelen - Sint-Romboutskathedraal - interieurrestauratie - fase 0.4: vooronderzoeken afwerkingslagen

Services
Date publication
03-03-2015
Date limite
27-04-2015 15:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
Onderzoek van de aanwezige afwerkingslagen en de bewaringstoestand ervan, met als einddoelstelling:
- De uitvoering van een integraal onderzoek naar de meest gunstige behandelingen / conserverende ingrepen m.b.t. de afwerkingslagen. De onderzoeken zijn grotendeels gericht op het aanbrengen van een nieuwe afwerkingslaag op het binnenparement.
Lokaal wordt onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid tot vrijleggen van figuratieve muurschilderingen, en de conservatie van de huidige neogotische muurschilderingen en marouflages in een aantal kapellen. Het onderzoek is resultaatgericht, en dient alle restauratie-technische gegevens te genereren, noodzakelijk voor de restauratie van de afwerkingslagen.
- Het verkrijgen van een overzicht van de aanwezige afwerkingslagen in de kerk, en van de relatieve chronologie van bouwpolychromie van bepaalde zones, gespecificeerd in de Technische Bepalingen.
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
KWALITATIEVE VEREISTEN::
1. Samenstelling van het onderzoeksteam:
1.1 Voor uitvoering van deze opdracht zal de dienstverlener een vast onderzoeksteam vormen dat bestaat uit de volgende leden:
- één onderzoeker-restaurateur / werfleider met minimum 7 jaar relevante beroepservaring;
- één of max. drie onderzoeker-restaurateurs met minimum 5 jaar relevante beroepservaring.
1.2 Externe leden van het onderzoeksteam : het vast onderzoeksteam laat zich indien nodig bijstaan door restaurateurs, onderzoekers, kunsthistorici. De uitvoering van de werken, m.a.w. het uitvoeren van stratigrafische steekproeven, proefrestauraties, uitschrijven van behandelingsvoorstellen,... uitgezonderd de werfinrichting en labo-analyses, moet in principe steeds uitgevoerd worden door één van de leden van het vast onderzoeksteam, of in het bijzijn van één van de leden van het vast onderzoeksteam.
2. Organisatie en taakverdeling van het onderzoeksteam
2.1 Er wordt één hoofdonderzoeker-restaurateur / werfleider aangeduid. Hij / zij voert volgende taken uit :
- fungeert als centraal aanspreekpunt, is aanwezig op alle werfvergaderingen,
- groepeert en verzamelt alle onderzoeksgegevens. De hoofdonderzoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van àlle onderzoeksresultaten.
- eindverantwoordelijke voor alle schriftelijke rapporteringen, behandelingsrapporten, eindrapport.
2.2 Eén tot drie onderzoeker-restaurateurs. Per onderzoeker / restaurateur wordt aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden hem of haar toebehoren, m.b.t. de verschillende onderzoeksgroepen. Dit zowel qua onderzoeksinhoud (pathologie, stratigrafie, behandelingsvoorstel (testen)) als zonering (neogotische kapellen, schip en transept, kooromgang, zijkapellen,...). Onderstaande specialisaties en beroepservaringen in rekening te brengen, en persoonlijke referenties bij te voegen (zie ook referenties) :
- Stratigrafisch, pathologisch en restauratie-technisch onderzoek van historische muurschilderingen en pleisterwerk van middeleeuwen tot midden 19de eeuw;
- Stratigrafisch, pathologisch en restauratie-technisch onderzoek van midden 19de en vroeg 20ste eeuwse muurschilderingen en pleisterwerk : neogotische afwerkingslagen en marouflages, met nadruk op het restauratie-technisch onderzoek.
2.3 Externe leden van het onderzoeksteam waarop een beroep wordt gedaan, maar die geen deel uitmaken van het vaste team : eventuele externe adviseurs, kunsthistorici, restaurateurs, wetenschappers...
3. Bij te voegen documenten
3.1 Van alle leden van het onderzoeksteam worden volgende gegevens en documenten bijgevoegd :
- statuut en functie in het bedrijf;
- rol in het onderzoeksteam : overzicht van ;
- opleiding en ervaring : minimum één lid van het onderzoeksteam dient in het bezit te zijn van een masterdiploma, OF auteur te zijn van twee of meer wetenschappelijke artikels die verband houden met de restauratiepraktijk en/of -onderzoek. Alle leden van het vast onderzoeksteam dienen houder te zijn van een diploma in de restauratie, of kunnen de hoger beschreven beroepservaring aantonen. Ter staving dienen de benodigde afschriften van diploma’s, getuigschriften en certificaten bij de offerte te worden gevoegd;
- diploma’s: leden van het vast onderzoeksteam kunnen één van volgende diploma’s voorleggen : een diploma van Master in conservatie en restauratie (voor technici – huidige 4-jarige opleiding in de Academie te Antwerpen, La Cambre te Brussel of St-Lucas te Luik) tot restauratie van ofwel muurschilderingen en steen; schilderijen, een getuigschrift van gegradueerde in de sierkunsten (vroegere opleiding voor technici in de Academie te Antwerpen, La Cambre te Brussel of St-Lucas te Luik) tot restaurateur van ofwel muurschilderingen en steen; schilderijen. Indien geen van beide diploma’s kan worden voorgelegd volstaat ook een minimum aan 7 jaar ervaring in de restauratie.
- referenties (zie infra);
- Alle leden van het onderzoeksteam dienen gevestigd te zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en dienen verzekerd te zijn tegen beroepsrisico’s.
3.2 De inschrijver voegt een gehandtekende verbintenis bij waarin hij bevestigt dat alle opgegeven leden van het vast onderzoeksteam tewerkgesteld zullen worden op dit project, en dit voor de volledige uitvoeringsperiode.
De offerte moet worden ingediend door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen (waarvan er minstens één voornoemde kwalificatie bezit) die zich er uitdrukkelijk toe verbinden voor de uitvoering van de opdracht zich (tijdelijk) te verenigen in een rechtspersoon, met opgave van de natuurlijke of rechtspersonen die als onderaannemer over de ontbrekende kwalificaties beschikken en welke delen van de opdracht aan hen zullen worden toevertrouwd. Alle nodige informatie over vakkennis en ervaring van deze onderaannemers moet bij de offerte worden gevoegd met het oog op toepassing van de selectiecriteria.
REFERENTIES:
De inschrijver moet voor elk lid van het vaste onderzoeksteam relevante referenties voorleggen betreffende opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in binnen- of buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen (indien reeds voorhanden). De referenties per onderzoeker zijn relevant voor zijn / haar specifieke taken (zie ook Kwalitatieve Vereisten – 2.2)
Globaal worden er referentieprojecten opgevraagd van zowel (a) stratigrafisch en pathologisch onderzoek, als van (b) restauratie-technisch onderzoek van afwerkingslagen. Minimum één van alle referenties betreft de restauratie van, of het restauratie-technisch onderzoek van neogotische marouflages. Referenties van stratigrafisch en pathologisch onderzoek betreffen bij voorkeur kerkelijke architectuur.
Daartoe verstrekt de dienstverlener de volgende gegevens :
- beschrijving van het referentieproject;
- datum van oplevering;
- naam en adres van de opdrachtgever;
- beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten, die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
- de mate van betrokkenheid bij het referentieproject als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair.
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de dienstverlener een grondige motivering, waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
De referenties dienen te worden voorgelegd voor elk lid van het vast onderzoeksteam.
truck tower-crane sharing